Община Мизия

Официален сайт

Решения от №333 до №342 Протокол №39 от 23.06.2022г.
Решение №333 Приема отчет за дейността на НЧ „Христо Ботев-29“ с. Войводово и дава отлична оценка.
Решение №334 Приема Отчет за дейността на НЧ „Отец Паисий – 1927 – Липница“ с. Липница и дава отлична оценка.
Решение №335 Приема Отчет на НЧ „Просвета – 1915“ – гр. Мизия и дава отлична оценка.
Решение №336 Приема Отчет на НЧ „Просвета 1899“ с. Крушовица и дава отлична оценка.
Решение №337 Приема Отчет за дейността на Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево“ за 2021г. и творчески сезон 2021-2022 г. и дава отлична оценка.
Решение №338 Общински съвет – Мизия, чрез Кмета на Община Мизия, в качеството си на „възложител“ възлага на Дирекция "Хуманитарни дейности, образование, култура и младежки политики" при Община Мизия предоставянето на услугата патронажна грижа в изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Мизия“ одобрен с Решение № РД-21-290 от 07.06.2021г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–6.002 „Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Решение №339 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Мизия актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти 2022г., като в раздел ІIІ Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба, за учредяване на ограничени вещни права, т.2 Продажба на общински нежилищни имоти се добавя следния имот: Имот с кад. №500.218, с площ 2 454кв. м, с. Войводово. 2. На основание чл.41, ал.2, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 44, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Мизия, Общински съвет-Мизия възлага на кмета на общината да поръча изготвяне на експертна оценка от оценител на имоти за имот с кад. №500.218 – частна общинска собственост, с площ 2 454кв.м, с АОС №2504/01.06.2022г., находящ се в с. Войводово, общ. Мизия, обл. Враца, с цел неговата продажба, която да бъде внесена за одобрение на следващо заседание на Общинския съвет.
Решение №340 1. На основание чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинската собственост, актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти 2022г., като в раздел ІІ, т.2 се добави следният имот: Терен  с  площ  200,00 кв.м,  част  от  имот  с  кад. №501.655 – частна общинска собственост, гр. Мизия, за временно складиране на метали /вторични суровини/. 2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на терена по т.1, с начална тръжна наемна цена 1,00 лв./год./кв.м (без ДДС), съгласно раздел IV от Тарифата за наемни цени към Наредба №5 на ОбС-Мизия. 3. Упълномощава Кмета на Община Мизия да открие процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имота по т.1, след влизане в сила на Решението на Общинския съвет и сключи договор за наем за срок от 5 години с лицето спечелило публичния търг.
Решение №341 Възлага на кмета на общината да поръча изготвяне на експертна оценка от оценител на имоти, за  следния жилищен имот в гр. Мизия: Апартамент №14, бл.6, Вх. А, ет.4, ул. „Александър Якимов“ №55, гр. Мизия, с АОС №698/25.08.2010г., с цел неговата продажба, която да бъде внесена за одобрение на следващо заседание на Общинския съвет.
Решение №342 Приема отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти, за 2021година.

9 thoughts on “Решения от №333 до №342 Протокол №39 от 23.06.2022г.

  1. Pingback: Hot erotic videos
  2. Pingback: superkaya slot
  3. Pingback: 1xbet casino
  4. Pingback: Online-Apotheke

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top