Община Мизия

Официален сайт

З А П О В Е Д №РД.11-294/01.07.2022г.

З А П О В Е Д №РД.11-294/01.07.2022г.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия и Протокол от 30.06.2022г. на комисия, определена със Заповед №РД.11-289/30.06.2022г., за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти - УПИ ІV, кад №300 с площ 680,00кв.м, УПИ V, кад №300 с площ 680,00кв.м и УПИ VІ, кад. № 300 с площ 1000,00кв.м, находящи се в кв. 116а, по плана на с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца. О Б Я В Я В А М: 1. За спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на горепосочените имоти – Искра Захариева Благоева, с адрес: гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, ж.к. „Дъбника“ Бл.38, Вх. А, ап. 18, с продажна цена 10 520,00 лв. 2. Спечелилият участник, след изтичане на 14-дневния срок за обжалване на настоящата заповед и влизането й в сила, е длъжен да внесе следните суми:  10 520,00лв /десет хиляди петстотин и двадесет лева/, представляваща продажната цена за имота. Сумата е платима по банков път по сметка: BG26UBBS88888412135100, код за вид плащане: 445600, BIC: UBBSBGSF при банка: “ОББ” АД, офис Мизия;  210,40лв /двеста и десет лева и четиридесет ст./, представляваща 2% върху продажната цена на имота - данък придобиване на имущество - в отдел МДТ към община Мизия или по банков път по сметка: BG26UBBS88888412135100, код за вид плащане: 442500, BIC: UBBSBGSF при банка: “ОББ” АД, офис Мизия  240,00лв /двеста и четиридесет лева/, представляваща разхода за изготвените лицензирани оценки за имотите и е дължима съгласно чл.44, ал.2 от Наредба № 5 на ОбС-Мизия. Сумата се внася в касата на община Мизия, или по банков път по сметка: BG07UBBS88883112134400, BIC: UBBSBGSF при банка: “ОББ” АД, офис Мизия 3. След представяне на документи за извършени плащания да се сключи договор за покупко- продажба. 4. Внесеният депозит за участие от всеки участник, в размер по 880,00 лв., да бъде възстановен на участниците /спечелилия и неспечелилия/, след заплащане на продажната цена. 5. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването й пред Административен съд гр. Враца. 6. Настоящата заповед да се връчи на участниците и касиера на общината за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Десислава Лехчевска – Секретар на Община Мизия.

КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/

ВАЛЯ БЕРЧЕВА

5 thoughts on “З А П О В Е Д №РД.11-294/01.07.2022г.

  1. Pingback: health tests
  2. Pingback: yehyeh
  3. Pingback: sig p320 carry

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top