Община Мизия

Официален сайт

ЗАПОВЕД №РД.11-300/06.07.2022г.

ЗАПОВЕД №РД.11-300/06.07.2022г.

Със Заповед № РД.11-165/26.04.2022г. на Кмета на Община Мизия е открита процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години на поземлени имоти в землището на с. Софрониево от ОПФ на Община Мизия. Търгът е проведен на 17.05.2022г., като от изготвения Протокол е видно, че са класирани следните участници: ►За имот с №68148.20.41, на първо място е класиран участникът „Тоев Кампо” ЕООД с предложена наемна цена в размер на 28674,06лв, а на второ място е класиран участникът „Булшип“ ЕООД с предложена наемна цена в размер на 27778,00лв. По повод на това е постановена Заповед №РД.11-203/20.05.2022г. на Кмета на Община Мизия, с която заповед за спечелил търга за гореописания имот е обявено „Тоев Кампо” ЕООД, ЕИК 202405679. Видно от приложените към преписката Известия за доставяне (Обратни разписки) от страна на „Тоев Кампо” ЕООД заповедта е получена на 30.05.2022г., а от страна на „Булшип“ ЕООД – 27.05.2022г. ►За имот с №68148.20.43 на първо място е класиран участникът „Тоев Кампо” ЕООД с предложена наемна цена в размер на 14201,68лв, а на второ място е класиран участникът „Булшип“ ЕООД с предложена наемна цена в размер на 13783,98лв. По повод на това е постановена Заповед №РД.11-203/20.05.2022г. на Кмета на Община Мизия, с която заповед за спечелил търга за гореописания имот е обявено „Тоев Кампо” ЕООД, ЕИК 202405679. Видно от приложените към преписката Известия за доставяне (Обратни разписки) от страна на „Тоев Кампо” ЕООД заповедта е получена на 30.05.2022г., а от страна на „Булшип“ ЕООД – 27.05.2022г. ►За имот с №68148.212.56 на първо място е класиран участникът „Тоев Кампо” ЕООД с предложена наемна цена в размер на 4513,89лв, а на второ място е класиран участникът „Екострой-7“ ЕООД с предложена наемна цена в размер на 4384,93лв. По повод на това е постановена Заповед №РД.11-203/20.05.2022г. на Кмета на Община Мизия, с която заповед за спечелил търга за гореописания имот е обявено „Тоев Кампо” ЕООД, ЕИК 202405679. Видно от приложените към преписката Известия за доставяне (Обратни разписки) от страна на „Тоев Кампо” ЕООД заповедта е получена на 30.05.2022г., а от страна на „Екострой-7“ – 30.05.2022г. ►За имот с №68148.159.389 на първо място е класиран участникът Денис Георгиев Димитров с предложена наемна цена в размер на 1216,29лв, а на второ място е класиран участникът Георги Христов Димитров с предложена наемна цена в размер на 1105,72лв. По повод на това е постановена Заповед №РД.11-203/20.05.2022г. на Кмета на Община Мизия, с която заповед за спечелил търга за гореописания имот е обявен Денис Георгиев Димитров, ЕГН 9308311860. Видно от приложените към преписката Известия за доставяне (Обратни разписки) от страна на Денис Георгиев Димитров заповедта е получена на 31.05.2022г., а от страна на Георги Христов Димитров – 31.05.2022г. ►За имот с №68148.56.546 на първо място е класиран участникът Васил Борисов Илиев с предложена наемна цена в размер на 11027,30лв, а на второ място е класиран участникът „Булшип“ ЕООД с предложена наемна цена в размер на 10737,10лв. По повод на това е постановена Заповед №РД.11-203/20.05.2022г. на Кмета на Община Мизия, с която заповед за спечелил търга за гореописания имот е обявен Васил Борисов Илиев, ЕГН 8501224029. Видно от приложените към преписката Известия за доставяне (Обратни разписки) от страна на Васил Борисов Илиев, писмото е върнато в цялост на 22.06.2022г., а от страна на „Булшип“ ЕООД – 27.05.2022г. ►За имот с №68148.56.558 на първо място е класиран участникът Георги Христов Димитров с предложена наемна цена в размер на 31556,04лв, а на второ място е класиран участникът „Булшип“ ЕООД с предложена наемна цена в размер на 30679,49лв. По повод на това е постановена Заповед №РД.11-203/20.05.2022г. на Кмета на Община Мизия, с която заповед за спечелил търга за гореописания имот е обявен Георги Христов Димитров, ЕГН 6503141980. Видно от приложените към преписката Известия за доставяне (Обратни разписки) от страна на Георги Христов Димитров заповедта е получена на 31.05.2022г., а от страна на „Булшип“ ЕООД – 27.05.2022г. В 14-дневения срок за обжалване на Заповед №РД.11-203/20.05.2022г. на Кмета на Община Мизия в деловодството на Община Мизия е постъпила Жалба с вх. №5300- 67/09.06.2022г. , подадена от „Голдън Фрут“ ООД с ЕИК: - дружество, което е отстранено от участие в търга за землището на с. Софрониево от тръжната комисия, поради констатирана нередност на подадените документи за участие. По повод на така постъпилата жалба и предвид чл. 152, ал. 2 от АПК, съгласно които в 3-дневен срок от изтичането на сроковете за оспорване от останалите лица, органът изпраща жалбата заедно със заверено копие от цялата преписка по издаването на акта на съда, като уведомява подателя за това, е извършена служебна проверка на цялата преписка, като са констатирани нередовности в процедурата, които не могат да бъдат отстранени. Констатира се, че липсва Констативен протокол в изпълнение на чл. 51, ал. 2 от Наредба № 5 на Общински съвет – Мизия, който да удостоверява залепената на таблото в сградата на кметство с. Софрониево на изготвена Заповед № РД.11-165/26.04.2022г. на Кмета на Община Мизия за откриване на процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години на поземлени имоти в землището на с. Софрониево от ОПФ на Община Мизия. Доколкото констатираната нередовност е неотстранима и представлява нарушение на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от Наредба №5 на Общински съвет – Мизия, то Заповед №РД.11-203/20.05.2022г. на Кмета на Община Мизия, следва да бъде отменена поради незаконосъобразно проведена тръжна процедура и да бъде проведен нов търг, за което да бъде публикувано ново обявление, като бъдат съобразени сроковете за публикуване и провеждане. Предвид изложеното и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, З А П О В Я Д В А М : 1. ОТМЕНЯМ Заповед №РД.11-203/20.05.2022г. на Кмета на Община Мизия, с която са обявени следните участници за спечелили публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в землище с. Софрониево в Община Мизия за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2022/2023 стопанска година: Имот № по КВС Идентиф. № Местност Площ, дка НТП Кат . Спечелил участник при наемна цена, лв/ст.год. 000041 68148.20.41 Гладно поле 203,651 Нива 3 „Тоев Кампо” ЕООД 28674,06 000043 68148.20.43 Гладно поле 94,931 Нива 3 „Тоев Кампо” ЕООД 14201,68 000056 68148.212.56 Гладно поле 29,311 Нива 3 „Тоев Кампо” ЕООД 4513,89 000389 68148.159.389 Въртопа 27,643 Овощна градина 5 Денис Георгиев Димитров 1216,29 000546 68148.56.546 Лозята 72,548 Нива 5 Васил Борисов Илиев 11027,30 000558 68148.56.558 Лозята 208,704 Нива 4 Георги Христов Димитров 31556,04 2. Прекратявам тръжната процедура за отдаване под наем на поземлени имоти в землище с. Софрониево в Община Мизия за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2022/2023 стопанска година, открита със Заповед № РД.11-165/26.04.2022г. на Кмета на Община Мизия. 3. След влизане в сила на тази заповед, да се възстановят заплатените депозити на участниците в търга. 4. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Враца. 5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на Заповедта. Контрол по изпълнение на Заповедта ще изпълнявам лично. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение, като се обяви на таблото на общината и на електронния сайт, както и да се изпрати на кандидатите, участвали в тръжната процедура.

КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/

ВАЛЯ БЕРЧЕВА

6 thoughts on “ЗАПОВЕД №РД.11-300/06.07.2022г.

  1. Pingback: ufabtb

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top