Община Мизия

Официален сайт

Заповед № РД.11-309/11.07.2022г.

З А П О В Е Д   № РД.11-309/11.07.2022 год.  

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.88, ал.1 и ал.4 и чл.52, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Мизия.   НАРЕЖДАМ:    

  1. Откривам публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 27.07.2022г. /сряда/ от 11:45ч. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия, за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2022/2023 стоп.год., на земеделски земи в землището на с. Войводово от Общинския поземлен фонд на Община Мизия, в следния табличен вид:
 
Имот № Кадастр. № Масив Парцел Местност Площ, дка НТП Кат. Полив-ност
120003 11853..120.3 120 3 Декарите 10.539 Нива 6 не
        Общо: 10.539      
 
  1. Определям начална тръжна наемна цена за декар за една стопанска година в зависимост от категорията на земеделските земи, съгласно решение №181/21.12.2012г. на ОбС-Мизия, както следва:
 
Катег. III IV V VI VII VIII IX X
цена 44.00 лв 42.00 лв 40.00 лв 38.00 лв 36.00 лв 34.00 лв 32.00 лв 30.00 лв
 
  1. За участие в търга, в периода от 12.07.2022г. до 17:00ч. на 25.07.2022г. кандидатите закупуват тръжна документация от Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е на стойност от 30,00 /тридесет/ лева.
  2. Тръжна документация се закупува и попълва по отделно за всяко землище от ОПФ на Община Мизия, в случай, че за деня на насрочения търг има и други насрочени търгове и се подава поотделно от кандидатите в запечатани пликове в срок от 12.07.2022г. до 17:00ч. на 26.07.2022г. в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация. На всеки запечатан плик се посочва наименование на кандидата, ЕИК, адрес/седалище и адрес на управление и задължително се посочва търгът, за който се участва.
  3. Депозитът за участие в търга е в размер на 10 % от началната тръжна цена /НТЦ/ и е платим по депозитната сметка на община Мизия: IBAN: BG 68UBBS88883312134401, ВIC: UBBSBGSF при ОББ АД – клон Враца, офис Мизия, или във всеки работен ден до 16:30ч. на касата в община Мизия, в сградата на Общинска Администрация, преди подаване на тръжната документация. Платежният документ за заплатен депозит трябва да бъде приложен към документацията в запечатания плик.
  4. В насрочения за търга ден и час комисията проверява целостта на запечатаните пликове, като до участие в търга се допускат лица, които в срок от 12.07.2022г. до 17:00ч. на 26.07.2022г. са подали запечатани пликове с ненарушена цялост, за участие в конкретния търг и които съдържат пълен комплект на закупените тръжни документи, платежен документ за внесен депозит за участие в оригинал и копие, и квитанция за закупена тръжна документация в оригинал.
  5. До участие в търга не се допускат лица, които имат изискуеми задължения спрямо общината или с акт издаден от общински орган е констатирано нарушение на актовете издадени от длъжностно лице от общината, кмета на общината или общински съвет-Мизия.
  6. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
  7. Поименния състав на комисията, ще се определи със заповед, издадена в деня на търга и ще се състои от петима членове, един от които юрист и един икономист, която да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
  8. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия и в съответните кметства, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. Контрол по заповедта  възлагам на Секретаря на общината – Десислава Лехчевска                                                                                                                                                                            ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ                           
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/                                                                                       
ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ                                                             
   /съгл. Заповед за заместв. №РД.11-306/08.07.2022г
Scroll to Top