Община Мизия

Официален сайт

Заповед № РД.11-310/11.07.2022г.

З А П О В Е Д  № РД.11- 310/11.07.2022 год.  

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.88, ал.1 и ал.4 и чл.52, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Мизия.    

НАРЕЖДАМ:  

  1. Откривам публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 27.07.2022г. /сряда/ от 13:00ч. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия, за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2022/2023 стоп.год., на земеделски земи в землището на гр. Мизия от Общинския поземлен фонд на Община Мизия, в следния табличен вид:

 

Имот № Кадастр. № Масив Парцел Местност Площ, дка НТП Кат. Полив-ност
000065 48043.300.65 300 65 Вълчанов геран 4.024 Дегр.орна земя 4 не
000073 48043.300.73 300 73 Вълчанов геран 4.856 Дегр.орна земя 4 не
000102 48043.12.102 12 102 Блатото 44.679 Изост.тр.нас. 4 не
000128 48043.174.128 174 128 Сеферов дол 3.973 Изост.тр.нас. 5 не
000130 48043.174.130 174 130 Сеферов дол 35.463 Дегр.орна земя 5 не
000136 48043.12.136 12 136 Долно ливаде 10.710 Изост.тр.нас. 3 не
000138 48043.12.138 12 138 Долно ливаде 26.428 Изост. орна земя. 3 не
000176 48043.12.176 12 176 Блатото 11.494 Дегр.орна земя 4 не
000181 48043.38.181 38 181 Долно ливаде 3.921 Изост.тр.нас. 4 не
000183 48043.38.183 38 183 Копривеница 4.647 Изост.тр.нас. 4 не
000185 48043.38.185 38 185 Долно ливаде 4.862 Изост.тр.нас. 7 не
000189 48043.308.189 308 189 Сараев.падини 3.244 Изост.тр.нас. 4 не
000198 48043.310.198 310 198 Късия борун 3.413 Изост.тр.нас. 6 не
000207 48043.64.207 64 207 Сараев. падини 4.312 За др. вид застр. 4 не
000224 48043.239.224 239 224 Манарк. падина 21.101 Изост.тр.нас. 4 не
000351 48043.74.351 74 351 Селановски дол 9.384 Изост.тр.нас. 6 не
000404 48043.53.404 53 404 Долно ливаде 24.660 Дегр.орна земя 3 не
000413 48043.58.414 58 413 Долно ливаде 10.551 Нива 3 не
000417 48043.58.417 58 417 Долно ливаде 6.865 Дегр.орна земя 3 не
000424 48043.38.424 38 424 Ников геран 3.570 Изост.тр.нас. 3 не
000465 48043.443.465 443 465 Качов лъг 5.073 Изост. орна земя 4 не
000501 48043.548.501 548 501 Среден връх 23.277 Изост.тр.нас. 5 не
000506 48043.198.506 198 506 Копривеница 5.859 Изост.тр.нас. 4 не
000545 48043.272.545 272 545 Гладно поле 5.832 Изост.тр.нас. 7 не
000591 48043.457.591 457 591 Косаня 13.129 Изост.тр.нас. 7 не
000592 48043.457.592 157 592 Косаня 17.379 Изост.тр.нас. 6 не
000614 48043.116.614 116 614 Припека 22.724 Изост.тр.нас. 4 не
000638 48043.539.638 539 638 Среден връх 5.400 Изост.тр.нас. 4 не
000640 48043.403.640 403 640 Селановски дол 3.582 Изост.тр.нас. 6 не
000651 48043.108.651 108 651 Голяма могила 27.357 Изост.тр.нас. 7 не
000658 48043.108.658 108 658 Голяма могила 12.816 Изост.тр.нас. 4 не
000663 48043.292.663 292 663 Припека 14.613 Изост. орна земя 4 не
000667 48043.292.667 292 667 Гръстен дол 10.543 Др. вид тр. нас. 3 не
000674 48043.562.674 562 674 Гръстен дол 2.335 Нива 4 не
000690 48043.135.690 135 690 Косаня 5.844 Изост.тр.нас. 4 не
000691 48043.135.691 135 691 Косаня 20.991 Дегр.орна земя 4 не
000700 48043.133.700 133 700 Малкия косан 3.632 Гори и храс.в ЗЗ 4 не
000713 48043.415.713 415 713 Исмаилов дол 3.315 Изост.тр.нас. 4 не
000717 48043.404.717 404 717 Исмаилов дол 12.061 Дегр.орна земя 6 не
000718 48043.404.718 404 718 Исмаилов дол 7.399 Изост.тр.нас. 6 не
000720 48043.404.720 404 720 Исмаилов дол 6.774 Изост.тр.нас. 4 не
000740 48043.127.740 127 740 Амзова падина 7.520 Изост.тр.нас. 3 не
000747 48043.405.747 405 747 Малкия косан 5.512 Дегр.орна земя 6 не
000766 48043.412.766 412 766 Балабанов дол 4.241 Нива 6 не
000813 48043.411.813 411 813 Косаня 5.679 Дегр.орна земя 3 не
000849 48043.267.849 267 849 Гладно поле 16.319 Изост.тр.нас. 4 не
000850 48043.267.850 267 850 Гладно поле 3.414 Дегр.орна земя 4 не
000858 48043.261.858 261 858 Гладно поле 9.788 Изост.тр.нас. 4 не
000916 48043.187.916 187 916 Над втори двор 7.878 Изост. орна земя 3 не
000919 48043.247.919 247 919 Преслапа 21.751 Овощ.град. 3 не
000944 48043.242.944 242 944 Бодиля 5.935 Нива 6 не
000983 48043.148.983 148 983 Попова падина 4.345 Изост.тр.нас. 5 не
094004 48043.94.4 94 4 Ореховско поле 5.501 Нива 3 не
201006 48043.201.6 201 6 Минч. воденица 4.619 Нива 4 не
210001 48043.210.1 210 1 Герена 0.380 Нива 4 не
210003 48043.210.3 210 3 Герена 3.385 Нива 4 не
214001 48043.214.1 214 1 Грапльова могила 3.965 Изост.тр.нас. 4 не
226002 48043.226.2 226 2 Бодиля 3.834 Изост.тр.нас. 4 не
244031 48043.244.31 244 31 Хумен връх 1.859 Нива 5 не
269040 48043.269.40 269 40 Герена 1.302 Нива 4 не
273001 48043.273.1 273 1 Среден връх 44.920 Изост. тр. нас. 4 не
471002 48043.471.2 471 2 Нецов дол 20.118 Дегр.орна земя 6 не
501006 48043.501.6 501 6 Ников геран 6.648 За др. вид застр. 3 не
505020 48043.505.20 505 20 Зад ушите 3.969 Изост.тр.нас. 5 не
525008 48043. 525.8 525 8 Биволарката  3.186 нива 4 не
528001 48043.528.1 528 1 Сараев. падини      3.518 За др. вид застр. 4 не
        Общо: 671,678  671.678      

 

  1. Определям начална тръжна наемна цена за декар за една стопанска година в зависимост от категорията на земеделските земи, съгласно решение №181/21.12.2012г. на ОбС-Мизия, както следва:

 

Катег. III IV V VI VII VIII IX X
цена 44.00 лв 42.00 лв 40.00 лв 38.00 лв 36.00 лв 34.00 лв 32.00 лв 30.00 лв

 

  1. За участие в търга, в периода от 12.07.2022г. до 17:00ч. на 25.07.2022г. кандидатите закупуват тръжна документация от Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е на стойност от 30,00 /тридесет/ лева.
  2. Тръжна документация се закупува и попълва по отделно за всяко землище от ОПФ на Община Мизия, в случай, че за деня на насрочения търг има и други насрочени търгове и се подава поотделно от кандидатите в запечатани пликове в срок от 12.07.2022г. до 17:00ч. на 26.07.2022г. в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация. На всеки запечатан плик се посочва наименование на кандидата, ЕИК, адрес/седалище и адрес на управление и задължително се посочва търгът, за който се участва.
  3. Депозитът за участие в търга е в размер на 10 % от началната тръжна цена /НТЦ/ и е платим по депозитната сметка на община Мизия: IBAN: BG 68UBBS88883312134401, ВIC: UBBSBGSF при ОББ АД – клон Враца, офис Мизия, или във всеки работен ден до 16:30ч. на касата в община Мизия, в сградата на Общинска Администрация, преди подаване на тръжната документация. Платежният документ за заплатен депозит трябва да бъде приложен към документацията в запечатания плик.
  4. В насрочения за търга ден и час комисията проверява целостта на запечатаните пликове, като до участие в търга се допускат лица, които в срок от 12.07.2022г. до 17:00ч. на 26.07.2022г. са подали запечатани пликове с ненарушена цялост, за участие в конкретния търг и които съдържат пълен комплект на закупените тръжни документи, платежен документ за внесен депозит за участие в оригинал и копие, и квитанция за закупена тръжна документация в оригинал.
  5. До участие в търга не се допускат лица, които имат изискуеми задължения спрямо общината или с акт издаден от общински орган е констатирано нарушение на актовете издадени от длъжностно лице от общината, кмета на общината или общински съвет-Мизия.
  6. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
  7. Поименния състав на комисията, ще се определи със заповед, издадена в деня на търга и ще се състои от петима членове, един от които юрист и един икономист, която да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
  8. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия и в съответните кметства, в 3-дневен срок от нейното издаване.

Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. Контрол по заповедта  възлагам на Секретаря на общината – Десислава Лехчевска                                                                                                                                                                                

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ                            

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/                                                                                       

ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ                                                              

  /съгл. Заповед за заместв. №РД.11-306/08.07.2022г./

 

Scroll to Top