Община Мизия

Официален сайт

Заповед № РД.11-312/11.07.2022г.

З А П О В Е Д № РД.11- 312/11.07.2022 год.

  На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.88, ал.1 и ал.4 и чл.52, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Мизия.  

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Откривам публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 27.07.2022г. /сряда/ от 15:30ч. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия, за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2022/2023 стоп.год., на земеделски земи в землището на с. Сараево от Общинския поземлен фонд на Община Мизия, в следния табличен вид:

      

Имот № Кадастр. № Масив Парцел Местност Площ, дка НТП Кат. Полив-ност
000003 65396.20.15 20 15 Над лозята 13.720 Лозе 5 не
000005 65396.20.23 20 23 Лозята 4.016 Изост. тр. нас. 7 не
000009 65396.59.43 59 43 Лозята 19.315 Лозе 5 не
000010 65396.59.39 59 39 Лозята 55.712 Лозе 5 не
000018 65396.20.18 20 18 Над лозята 4.678 Лозе 5 не
000051 65396.20.51 20 51 Сар. нерезини 6.067 Изост. тр. нас 4 не
000116 65396.136.116 136 116 Сар. борун 3.446 Изост. тр. нас 5 не
000127 65396.135.127 135 127 Ранк.падина 5.182 Изост. тр. нас 5 не
000158 65396.138.158 138 158 Лалков дол 3.980 Изост. тр. нас 7 не
020014 65396.20.14 20 14 Лозята 4.001 Нива 4 не
        Общо: 120.117      

 

  1. Определям начална тръжна наемна цена за декар за една стопанска година в зависимост от категорията на земеделските земи, съгласно решение №181/21.12.2012г. на ОбС-Мизия, както следва:

 

Катег. III IV V VI VII VIII IX X
цена 44.00 лв 42.00 лв 40.00 лв 38.00 лв 36.00 лв 34.00 лв 32.00 лв 30.00 лв

 

  1. За участие в търга, в периода от 12.07.2022г. до 17:00ч. на 25.07.2022г. кандидатите закупуват тръжна документация от Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е на стойност от 30,00 /тридесет/ лева.
  2. Тръжна документация се закупува и попълва по отделно за всяко землище от ОПФ на Община Мизия, в случай, че за деня на насрочения търг има и други насрочени търгове и се подава поотделно от кандидатите в запечатани пликове в срок от 12.07.2022г. до 17:00ч. на 26.07.2022г. в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация. На всеки запечатан плик се посочва наименование на кандидата, ЕИК, адрес/седалище и адрес на управление и задължително се посочва търгът, за който се участва.
  3. Депозитът за участие в търга е в размер на 10 % от началната тръжна цена /НТЦ/ и е платим по депозитната сметка на община Мизия: IBAN: BG 68UBBS88883312134401, ВIC: UBBSBGSF при ОББ АД – клон Враца, офис Мизия, или във всеки работен ден до 16:30ч. на касата в община Мизия, в сградата на Общинска Администрация, преди подаване на тръжната документация. Платежният документ за заплатен депозит трябва да бъде приложен към документацията в запечатания плик.
  4. В насрочения за търга ден и час комисията проверява целостта на запечатаните пликове, като до участие в търга се допускат лица, които в срок от 12.07.2022г. до 17:00ч. на 26.07.2022г. са подали запечатани пликове с ненарушена цялост, за участие в конкретния търг и които съдържат пълен комплект на закупените тръжни документи, платежен документ за внесен депозит за участие в оригинал и копие, и квитанция за закупена тръжна документация в оригинал.
  5. До участие в търга не се допускат лица, които имат изискуеми задължения спрямо общината или с акт издаден от общински орган е констатирано нарушение на актовете издадени от длъжностно лице от общината, кмета на общината или общински съвет-Мизия.
  6. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
  7. Поименния състав на комисията, ще се определи със заповед, издадена в деня на търга и ще се състои от петима членове, един от които юрист и един икономист, която да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
  8. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия и в съответните кметства, в 3-дневен срок от нейното издаване.

Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. Контрол по заповедта  възлагам на Секретаря на общината – Десислава Лехчевска  

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ    

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/    

ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ  

/съгл. Заповед за заместв. №РД.11-306/08.07.2022г./  

 

Scroll to Top