Община Мизия

Официален сайт

З А П О В Е Д № РД.11- 307/11.07.2022 год.

З А П О В Е Д   № РД.11- 307/11.07.2022 год.  

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.88, ал.1 и ал.4 и чл.52, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Мизия.  

НАРЕЖДАМ:    

  1. Откривам публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 27.07.2022г. /сряда/ от 09:00ч. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия, за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2022/2023 стоп.год., на земеделски земи в землището на с. Софрониево от Общинския поземлен фонд на Община Мизия, в следния табличен вид:

 

Имот № Кадастр. № Масив Парцел Местност Площ, дка НТП Кат. Полив- ност
000041 68148.20.41 20 41 Гладно поле 203.651 Нива 3 не
000043 68148.20.43 20 43 Гладно поле 94.931 Нива 3 не
000053 68148.20.53 20 53 Край село 5.599 Изост.тр.нас. 5 не
000056 68148.212.56 212 56 Гладно поле 29.311 Нива 3 не
000182 68148.21.182 21 182 Рога 15.566 Изост. орна земя 10 не
000183 68148.21.183 21 183 Край село 57.570 Изост.тр.нас. 10 не
000186 68148.284.186 284 186 Край село 8.959 Нива 4 не
000236 68148.200.236 200 236 Край село 3.542 Изост.тр.нас. 3 не
000256 68148.32.256 32 256 Ливадето 18.160 Дегр. орна земя 4 не
000266 68148.25.266 25 266 Кривуля 10.550 Изост.тр.нас. 10 не
000272 68148.25.272 25 272 Кривуля 8.189 Изост.тр.нас. 10 не
000273 68148.184.273 184 273 Върбака 12.287 Изост.тр.нас. 10 не
000274 68148.184.274 184 274 Върбака 4.371 Изост.тр.нас. 10 не
000276 68148.184.276 184 276 Върбака 7.407 Изост.тр.нас. 10 не
000389 68148.159.389 159 389 Въртопа 27.643 Овощ. градина 5 не
000414 68148.54.414 54 414 Поязъка 33.468 Изост.тр.нас. 4 не
000457 68148.203.457 203 457 Крешка 7.259 Овощ. градина 5 не
000462 68148.56.462 56 462 Лозята 193.985 Лозе 5 не
000465 68148.56.465 56 465 Лозята 43.524 Изост.тр.нас. 5 не
000503 68148.208.503 208 503 Пирлозите 5.572 Изост.тр.нас. 5 не
000540 68148.56.540 56 540 Лозята 16.971 Изост.тр.нас. 5 не
000544 68148.56.544 56 544 Лозята 134.612 Изост.тр.нас. 5 не
000546 68148.56.546 56 546 Лозята 72.548 Нива 5 не
000548 68148.56.548 56 548 Лозята 74.392 Изост.тр.нас. 5 не
000551 68148.56.551 56 551 Лозята 69.954 Изост.тр.нас. 5 не
000553 68148.56.553 56 553 Лозята 72.953 Овощ. градина 4 не
000554 68148.56.554 56 554 Лозята 64.283 Изост.тр.нас. 5 не
000557 68148.56.557 56 557 Лозята 136.152 Лозе 5 не
000558 68148.56.558 56 558 Лозята 208.704 Нива 4 не
000560 68148.159.560 159 560 Въртопа 9.166 Изост.тр.нас. 5 не
000576 68148.172.576 172 576 Край село 15.502 Др. вид зем. земя 4 не
000582 68148.91.582 91 582 Край село 10.658 Др. вид зем. земя 5 не
000630 68148.78.630 78 630 Край село 5.196 Изост.тр.нас. 5 не
        Общо: 1682.635      

           

  1. Определям начална тръжна наемна цена за декар за една стопанска година в зависимост от категорията на земеделските земи, съгласно решение №181/21.12.2012г. на ОбС-Мизия, както следва:

 

Катег. III IV V VI VII VIII IX X
цена 44.00 лв 42.00 лв 40.00 лв 38.00 лв 36.00 лв 34.00 лв 32.00 лв 30.00 лв

 

  1. За участие в търга, в периода от 12.07.2022г. до 17:00ч. на 25.07.2022г. кандидатите закупуват тръжна документация от Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е на стойност от 30,00 /тридесет/ лева.
  2. Тръжна документация се закупува и попълва по отделно за всяко землище от ОПФ на Община Мизия, в случай, че за деня на насрочения търг има и други насрочени търгове и се подава поотделно от кандидатите в запечатани пликове в срок от 12.07.2022г. до 17:00ч. на 26.07.2022г. в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация. На всеки запечатан плик се посочва наименование на кандидата, ЕИК, адрес/седалище и адрес на управление и задължително се посочва търгът, за който се участва.
  3. Депозитът за участие в търга е в размер на 10 % от началната тръжна цена /НТЦ/ и е платим по депозитната сметка на община Мизия: IBAN: BG 68UBBS88883312134401, ВIC: UBBSBGSF при ОББ АД – клон Враца, офис Мизия, или във всеки работен ден до 16:30ч. на касата в община Мизия, в сградата на Общинска Администрация, преди подаване на тръжната документация. Платежният документ за заплатен депозит трябва да бъде приложен към документацията в запечатания плик.
  4. В насрочения за търга ден и час комисията проверява целостта на запечатаните пликове, като до участие в търга се допускат лица, които в срок от 12.07.2022г. до 17:00ч. на 26.07.2022г. са подали запечатани пликове с ненарушена цялост, за участие в конкретния търг и които съдържат пълен комплект на закупените тръжни документи, платежен документ за внесен депозит за участие в оригинал и копие, и квитанция за закупена тръжна документация в оригинал.
  5. До участие в търга не се допускат лица, които имат изискуеми задължения спрямо общината или с акт издаден от общински орган е констатирано нарушение на актовете издадени от длъжностно лице от общината, кмета на общината или общински съвет-Мизия.
  6. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
  7. Поименния състав на комисията, ще се определи със заповед, издадена в деня на търга и ще се състои от петима членове, един от които юрист и един икономист, която да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
  8. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия и в съответните кметства, в 3-дневен срок от нейното издаване.

Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. Контрол по заповедта  възлагам на Секретаря на общината – Десислава Лехчевска                                                                                                                                                            ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ                           

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/                                                                                    

    ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ                                                               

 /съгл. Заповед за заместв. №РД.11-306/08.07.2022г./

 

Scroll to Top