Община Мизия

Официален сайт

Предстоящо заседание на общински съвет на 21.07.2022г.
Изх.№ 433/15.07.2022 г.    

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                  

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ  

ДО ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ  

ДО СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНА МИЗИЯ  

ДО КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА МИЗИЯ    


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,  


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А М : Общинският съвет на заседание на 21.07.2022 г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:  

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. Докладна в Вх. № 702/15.07.2022 г., относно Компенсирани промени в капиталовите разходи, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови за 2022 г. Корекция в програмата за капиталови разходи и в разходната част на бюджета на Община Мизия в делегирани от държавата дейности за 2022 г.
Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно Заповед № РД. 11-306/08.07.2022г. Докладва: Христинка Петрова – гл. специалист „БФ“
 1. Докладна записка с Вх. № 692/14.07.2022 г., относно Отдаване под наем на имот с кад. №500.250, с площ 70 646 кв. м., по кадастралния план на с. Войводово, община Мизия, област Враца.
Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно Заповед № РД. 11-306/08.07.2022г. Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“
 1. Докладна записка с Вх. № 693/14.07.2022 г., относно Изготвяне на експертна оценка за Урегулиран поземлен имот в кв.30, с. Крушовица.
Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно Заповед № РД. 11-306/08.07.2022г. Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“
 1. Докладна записка с Вх. № 695/14.07.2022 г., относно Отказ за покупка на сгради, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински имот в с. Крушовица, общ. Мизия.
Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно Заповед № РД. 11-306/08.07.2022г. Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“
 1. Докладна с Вх. № 690/14.07.2022 г., относно Отчет за изпълнение или хода на изпълнение на актовете на Общински съвет-Мизия приети през периода м. януари – м. юни 2022 г.
Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно Заповед № РД. 11-306/08.07.2022г. Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“
 1. Докладна записка с Вх. № 685/05.07.2022 г., относно Свикване на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия Докладва: Венера Георгиева – директор дирекция АПИОФД
 1. Докладна записка с Вх. № 684/05.07.2022 г., относно Поемане на разходите по погребение в гр. Мизия.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия Докладва: Валерия Цурова – гл. експерт „Здравеопазване и социални дейности“
 1. Докладна с Вх. № 696/14.07.2022 г., Прекратяване на членството на Община Мизия в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Козлодуй – Мизия“.
Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно Заповед № РД. 11-306/08.07.2022г. Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт община Мизия
 1. Докладна с Вх. № 698/14.07.2022 г., относно Кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно Заповед № РД. 11-306/08.07.2022г. Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт община Мизия
 1. Докладна с Вх. № 694/14.07.2022 г., относно Приемане на Наредба за промени и допълнения в  Наредба  №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Мизия.
Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно Заповед № РД. 11-306/08.07.2022г. Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт община Мизия
 1. Докладна с Вх. № 697/14.07.2022 г., относно Приемане на Наредба за приемане на нова Наредба № 33 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Мизия и отмяна на Наредба № 30 за приемане, отглеждане, възпитаване, социализиране и обучаване на деца в общинските детски градини в община Мизия.
Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно Заповед № РД. 11-306/08.07.2022г. Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт община Мизия
 1. Докладна записка № 699/15.07.2022 г., относно Включване на Община Мизия като член в Съюз за стопанска инициатива /ССИ/.
Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно Заповед № РД. 11-306/08.07.2022г.     Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“
 1. Докладна записка № 700/15.07.2022 г., относно Предоставяне на информация за дейността и резултатите на учебните и детски заведения през учебната 2021/2022 год.
Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно Заповед № РД. 11-306/08.07.2022г.     Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“
 1. Докладна записка № 701/15.07.2022 г., относно Разрешаване за формиране на маломерни, самостоятелни и слети паралелки за учебната 2022/2023 год. в ОУ „Цанко Церковски“ гр. Мизия, ОУ „Христо Ботев“ с. Крушовица, ОУ „Отец Паисий“ с. Софрониево  и осигуряване на допълнителни финансови средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единни разходни стандарти, чрез дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени средства.
Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно Заповед № РД. 11-306/08.07.2022г.     Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“
 1. Предложение с Вх. № 682/30.06.2022 г., относно Приемане на Отчет на Общински съвет – Мизия и неговите комисии за периода 01.01.2022 година до 30.06.2022 година.
Докладва: Татяна Спасова – председател ОбС Мизия
 1. Разни
             С уважение,    

ТАТЯНА СПАСОВА /П/

Председател на ОбС Мизия  


Scroll to Top