Община Мизия

Официален сайт

Заповед № РД.11-330/15.07.2022г.

              З А П О В Е Д   № РД.11-330/15.07.2022г.    

На основание чл.63 от Наредба №5 на ОбС– Мизия  и  Протоколи от  14.07.2022г.  на комисия от проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища и ливади  от  ОПФ  за 1 /една/ стопанска година - 2022/2023  в  землищата  на община Мизия      

О Б Я В Я В А М:

 

1. За спечелили  публичните  търгове с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година – 2022/2023, на пасища и ливади от  ОПФ, обявявам следните  участници:

Христо  Илиев Нешев - за ПИ с идентификатор №11853.129.2, местност „Совата“ в землището на с. Войводово, с площ 156,977дка х 5,00лв/дка, при наемна цена 784,88лв. Петко Мирославов Бърборски – за ПИ с идентификатор № 65396.59.61, местност „Земл. Сараево“ и ПИ №65396.114.64 местност „Буруня“, в землището на с. Сараево, с обща площ 120,000дка х 5,00лв/дка, при наемна цена 600,00лв.
  1. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването й пред Административен съд  гр. Враца.
  2. Спечелилите участници, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед са длъжни да внесат наема за 2022/2023 стоп. година по следната банкова сметка с титуляр Община Мизия:
BG26UBBS88888412135100, § 444200, ВIC: UBBSBGSF при банка “ОББ” АД, офис Мизия. При не внасяне на наемната цена в посочения срок, се приема, че участникът се е отказал да я заплати и кметът на общината  насрочва нов търг в едномесечен срок.
  1. Внесеният депозит за участие в търга да бъде  възстановен след  изтичане на 14-дневния срок за обжалване на настоящата заповед на спечелилите участници - Христо  Илиев Нешев в размер на 78,48лв и Петко Мирославов Бърборски в размер на 60,00лв.
  2. Депозитът на участниците Илия Стоянов Нешев в размер на 78,48лв и на Мирослав Петков Бърборски в размер на 60,00лв не се възстановяват, предвид това, че съгласно Протоколите на комисията, същите не са приложили всички изискуеми документи, съгласно тръжната документация.
  3. Настоящата заповед да се връчи на участниците в публичния търг с явно наддаване и касиера на общината за сведение и изпълнение.
  Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Десислава Лехчевска – Секретар на община Мизия.             
З А  КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ          
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/                                              
ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ

/съгл. Заповед за заместв. №РД.11-306/08.07.2022г./

Scroll to Top