Община Мизия

Официален сайт

Проект на Наредба № 34 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Мизия и издаване на сертификати клас В

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012,

e-mail: obshtinamizia@gmail.com;

https://www.obshtinamizia.com/

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на Наредба № 34 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Мизия и издаване на сертификати клас В.

 

      На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата  на  Община Мизия,  в  рамките  на  работното  време  от  08.00  до 17.00 часа, както и на

e-mail: obshtinamizia@gmail.com.

 

            Причини, които налагат приемането на Наредба № 34 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Мизия и издаване на сертификати клас В (ННИОЗОМИСКВ):

Основните причини и мотиви за приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Мизия е, че дейността по привличането на инвестициите на територията на Община Мизия има важно значение за нейното икономическо развитие и успешното провеждане на инвестиционната й политика. Икономическият растеж на всяка община се реализира под въздействието на комплекс от фактори, сред които в съвременните условия определящо място заемат инвестиционната привлекателност и акумулираните ресурси в общината, като е необходимо да се търсят нови възможности за модернизация и обновяване на водещите отрасли чрез местни и чуждестранни инвестиции.

Нормативната уредба, която регламентира отношенията, свързани с действията и мерките за насърчаване на инвестициите, се съдържа основно в Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/ и в Правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите /ППЗНИ/. В чл. 22з, ал. 1 от Закона е предвидено, че за насърчаване на инвестициите с общинско значение, общинският съвет приема Наредба, в която се определят условията и редът за издаване на сертификат клас В и прилагането на мерките, съгласно изискванията на Глава трета от Закона и правилника за неговото прилагане.

Към настоящия момент и за разлика от други общини в България, Община Мизия няма приета и действаща Наредба по чл. 22з от ЗНИ, което не позволява ефективното използване на механизмите за прилагане на мерките за насърчаване на инвестициите, предвидени в Закона и правилника за неговото прилагане. Посочените фактори са основните мотиви за изработване на проекта за Наредба.

Основните цели, които се поставят с приемането на предложения проект на Наредба, са динамизиране на развитието на местно ниво, създавайки възможности за развитие и модернизация на местната инфраструктура, условията за икономически растеж и повишаване привлекателността на Общината като място за живеене и бизнес.

Наред с посоченото, от нормативна гледна точка, основната цел, която се поставя с приемането на Наредбата е регламентиране на възможността за издаване на сертификат за общински инвестиции клас В и предоставяне на съответните стимули свързани с него, както и синхронизиране на нормативните документи, приети от Общински съвет с националното законодателство.

Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата – за извършване на дейностите от компетентните органи по прилагане на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

Очакваните резултати от приемане на Наредбата са пълноценно използване на съществуващата нормативна уредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение, възможността проектите с общинско значение да се насърчават, като инвестиции клас В, когато се реализират в административните граници на общината и отговарят на условията в Наредбата и съответно ползване от страна на инвеститорите на насърчителните мерки, предвидени в ЗНИ, ППЗНИ и Наредбата.

Общият резултат, който се очаква от прилагането на Наредбата, е подобряване на инвестиционния климат в общината и въвеждане на ефективни мерки за контрол и отговорност на инвеститорите, привличане на допълнителен финансов ресурс, повишаване качеството на предоставяните услуги и осигуряване на конкурентна среда.

Предложеният проект на Наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Регламент (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (текст от значение за ЕИП). Дадената в наредбата правна регламентация е съобразена с останалите европейски норми, действащото законодателство на Република България и нормативната уредба на Общински съвет – Мизия, а също така е в съответствие с Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за неговото прилагане.

КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ:

 

                                                                                                                                  ВАЛЯ БЕРЧЕВА

3 thoughts on “Проект на Наредба № 34 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Мизия и издаване на сертификати клас В

  1. Pingback: Buy kamagra online
  2. Pingback: fortigate-40f

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top