Община Мизия

Официален сайт

Проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия
Проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012,

e-mail: obshtinamizia@gmail.com; www.miziabg.com

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на  Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия.

 

      На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата  на  община Мизия,  в  рамките  на  работното  време  от  08.00  до 17.00 часа, както и на

e-mail: obshtinamizia@gmail.com.

 

            Причини, които налагат приемането на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Мизия (НРПУРОИ):

            Мотиви: Базисните наемни цени за отдаване под наем на земеделска земя – общинска собственост и базисните наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество не са актуализирани от приемането на Наредбата с Решение № 139/26.09.2008г. на Общински съвет – Мизия. През тези години икономическите предпоставки за актуализиране на базисните наемни цени са многобройни.

      Целите: Актуализиране на базисните наемни цени за отдаване на земеделска земя- общинска собственост на декар за година и съобразяването им с настоящото състояние на пазара на цените за предоставяне на този вид имоти, както и актуализиране на базисни наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество, който се предоставят за стопанисване и управление от Община Мизия. Едновременно с това проектът има за цел да създаде условия за финансови постъпления с цел запазване на баланса между приходната и разходната част на общинския бюджет и рационално оперативно управление на събраните приходи, за законосъобразно финансиране на бюджетните дейности при недостиг на средства.

              Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба: Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

            Очаквани резултати от приемане на новата Наредба: Увеличение на таксите ще доведе до увеличаване на приходите, които ще се внасят в бюджета на Община Мизия.

            Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ:       

 

                                                                                                                                       ВАЛЯ БЕРЧЕВА

7 thoughts on “Проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия

  1. Pingback: health tests
  2. Pingback: ibogaine in the us
  3. Pingback: wood chipper
  4. Pingback: more tips here

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top