Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ЧИ на ПУП- ПР, с възложител „ЕКА ЕМ ИНВЕСТ“ ООД, собственик на имот с кад. № 501.41, УПИ V и част от УПИ VIII, кв. 7, по плана на гр. Мизия, съгласно Н. А. № 18, том V, дело № 338 от 13.09.2022 г., с цел да се създаде и обособи нов УПИ V, кв. 7 за реализирането на инвестиционни намерения на собственика.

Изработеният Проект се намира в Общинска администрация - Мизия, Дирекция „УТЕЕППИСД“, стая 209.

На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да отправят писмено възражение относно изработеният ПУП до Общинска администрация - Мизия в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

КМЕТ на 

                        Община Мизия:

ВАЛЯ БЕРЧЕВА

3 thoughts on “С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  1. Pingback: Engineering

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top