Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ЧИ на ПУП- ПР, с възложител „ЕКА ЕМ ИНВЕСТ“ ООД, собственик на имот с кад. № 501.1308, част от УПИ XIII, кв. 78, по плана на гр. Мизия, общ. Мизия, съгласно Н.А. № 25, том V, дело № 339 от 14.09.2022г., с цел да се създаде и обособи нов УПИ XIII, кв. 78 за реализирането на инвестиционни намерения на собственика.

Изработеният Проект се намира в Общинска администрация - Мизия, Дирекция „УТЕЕППИСД“, стая 209.

На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да отправят писмено възражение относно изработеният ПУП до Общинска администрация - Мизия в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

КМЕТ на 

                        Община Мизия:

ВАЛЯ БЕРЧЕВА

6 thoughts on “С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top