Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ЧИ на ПУП- ПР, с възложител Петър Йорданов Танкулов, собственик на имот с кад. 0.763, УПИ VII, кв. 101, по плана на с. Софрониево, общ. Мизия, съгласно н. а. № 112, том 1, дело № 607 от 18.04.2022г., с цел урегулиране на нов УПИ VII и премахване на част от североизточната дворищна регулационна граница между УПИ VII и УПИ VI, кв. 101. Регулационните граници на новообразувания УПИ VII да съответстват с границите на имот с кад. №0.763, кв. 101.

Изработеният Проект се намира в Общинска администрация - Мизия, Дирекция „УТЕЕППИСД“, стая 209.

На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да отправят писмено възражение относно изработеният ПУП до Общинска администрация - Мизия в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

КМЕТ на 

                        Община Мизия:

ВАЛЯ БЕРЧЕВА

6 thoughts on “С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  1. Pingback: hellcat rdp
  2. Pingback: bear compound bow
  3. Pingback: Phim hai huoc

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top