Община Мизия

Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ – Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

СЪОБЩЕНИЕ

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Мизия  набира кандидати за обществени възпитатели за 2023 г.

         Брой обществени възпитатели: 6

 1. Изисквания към кандидатите:
 2. Да са български граждани, да не са поставени под запрещение и да са физически и психически здрави
 3. Да не са осъждани;
 4. Да притежават необходимата квалификация (юрист, педагог, психолог, социален работник или други с педагогическа подготовка), както и опит, умения и комуникативност при работа с деца;
 5. Да се ползват с висок морал и добро име в обществото;
 6. Да не участват в общности с асоциална насоченост;
 7. Да познават нормативната уредба за работа с деца, както и тази, свързана с корекционно-възпитателната работа с деца с противообществени прояви и структури в системата за БППМН;
 8. Да имат познания за съвременните особености и характеристики на деца с асоциално поведение, деца с агресивно поведение, конфликтни, с трудности в социализацията и общуването, с девиантно поведение.
 9. Да разполагат с достатъчно време, за да изпълняват задълженията си по ЗБППМН.

  Характер на работата:

 1. Общественият възпитател извършва индивидуална, корекционно-възпитателна работа с определените му от местната комисия малолетни и непълнолетни деца, съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Статута на обществения възпитател.
 2. Общественият възпитател взаимодейства с родителите (или лицата, които ги заместват), инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции. 3. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните, в проверки по конкретни поводи, включително и по изпълнение на мерките по чл.13, ал.1, т.6, т.7 и т.8 от ЗБППМН.
 3. Общественият възпитател участва в дейностите по плана за превантивна работа на МКБППМН през годината.

III. Начин на провеждане на процедурата:

 1. Подбор по документи.
 2. Събеседване с кандидата. Необходими документи за кандидатстване:
 1. Заявление до Председателя на МКБППМН - Община Мизия – (по образец) 
 2. Автобиография (CV);
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копие от диплома за завършено висше образование;
 5. Други документи, удостоверяващи придобити знания и умения във връзка с характера на работата;
 6. Декларация (по образец); 
 7. Декларация съгласие за обработване на лични данни (по образец); Срок за приемане на документите: от 13.01.2023г. до 13.02.2023 г. (включително). Прием на документи :

Документите се приемат всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и от 12:30 - 16.30 ч. в административната сграда на Община Мизия, ул. ул.Георги Димитров № 25-27, или по пощата в запечатан, непрозрачен плик с името на кандидата и името на конкурса. Подборът по документи ще се извърши в срок  до 20.02.2023г. Събеседване с допуснатите кандидати до втория етап от конкурса, ще се проведе от 23.02.2023г. до 02.03.2023 г. в административната сграда на Община Мизия, при спазване на противоепидемичните мерки.

Резултатите от събеседването ще бъдат обявени до 09.03.2023г. 

 

VII. Допълнителна информация

Списъците във връзка  с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло, намиращо се на партера в сградата на Общинска администрация, интернет страницата на Община Мизия: https://www.obshtinamizia.com/

Заявление
Декларация
Декларация ЗЗЛД

 

Scroll to Top