Община Мизия

Официален сайт

ВАЖНИ СРОКОВЕ по Изборния кодекс за формиране на избирателните списъци за избори за народно събрание на 02.04.2023 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ

по Изборния кодекс за формиране на избирателните списъци за избори за народно събрание на 02.04.2023 г.

 

            За предстоящите общи избори за народно събрание на 02.04.2023 г. гражданите имат възможност да подават заявления

за включване/изключване в избирателния списък, както следва:

 

Основни процедури, събития и действия Срок до дата (вкл.) Заявление
1 Краен срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес. След вписване по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място! до 17.00 ч. на 18.03.2023 г. Приложение № 21-НС
2 Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, подават заявление по постоянния адрес или по настоящия адрес, придружено от копие на експертно решение на ТЕЛК – за справка. По настоящ адрес ще могат да гласуват само, ако са подали и заявление - Приложение № 21-НС 18.03.2023 г. Приложение № 67-НС
3 Когато на територията на общината е назначена подвижна избирателна комисия, избирателите с трайни увреждания, които са пропуснали срока по т. 2, могат да подадат заявление допълнително. По настоящ адрес ще могат да гласуват само, ако са подали и заявление - Приложение № 21-НС 27.03.2023 г. Приложение № 67-НС
4 Кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Към заявлението се прилага един от следните документи: удостоверение за регистриран кандидат за народен представител, издадено от съответната РИК; копие от документ за избор/назначаване на член на ЦИК или удостоверение за регистрация на наблюдател, издадено от ЦИК; копие от удостоверението за назначен член на РИК, издадено от ЦИК. Удостоверенията се получават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. до 17.00 ч. на 18.03.2023 г. Приложение № 25-НС
5 Избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък   25.03.2023 г. Приложение № 17-НС
  До 22.03.2023 г. на интернет страницата на общината се публикува списък на лицата, заличени от избирателните списъци по населени места. След обявяване на този списък:    
6 Български гражданин, който живее извън Република България,  вписан е в списък извън страната и е заличен от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, но е в България в изборния ден, може да гласува по постоянния си адрес. Дописването може да се извърши и в изборния ден от СИК 31.03.2023 г. Приложение № 19-НС
7 Избирател, който е пропуснат от избирателния списък или за който е отпаднало основанието за заличаване (вписване в забранителния списък), подава заявление до кмета на общината, кметството/кметския наместник, като представя документи, че е навършил 18 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода 31.03.2023 г. Приложение № 18-НС
8 Избирател, включен в списъка на заличените лица, може да бъде включен в избирателния списък по постоянен адрес до предаване на избирателните списъци на СИК. Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, или е отпаднало основанието, на което са били лишени от правото да избират в държава - членка на Европейския съюз, се вписват в избирателните списъци само по постоянен адрес след представяне на съответен документ в общината или кметството: Отпадането на поставяне под запрещение се доказва със съдебно решение. 31.03.2023 г. Приложение № 20-НС
9 Избирател, който в деня на изборите установи, че е включен в „забранителния списък“ може да бъде дописан в избирателния списък от Секционната избирателна комисия (СИК) при спазване на следната процедура: 1. СИК установява, че избирателят е вписан в Забранителния списък и изяснява каква е причината за вписването 2. Избирателят отива в кметството и подава заявление – Приложение № 22-НС, за изключване от Забранителния списък, като към него прилага копия от документи, удостоверяващи правото му на глас. 3. Кметът издава удостоверение – Приложение № 24-НС 4. С удостоверението избирателят се връща в избирателната секция и го предава на СИК 5. Попълва декларация – Приложение № 23-НС, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Удостоверението се прилага към избирателния списък, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване – „УДл чл. 40 ИК“. 6. Избирателят се допуска до гласуване. В изборния ден    
10 Избирател, който е вписан в избирателен списък за гласуване в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция за предоставяне на социални услуги, място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане или плавателен съд под българско знаме, но в изборния ден не се намира в съответното заведение, място или кораб и желае да гласува, може да го направи след представяне пред СИК на Удостоверение от ръководителя на съответната институция – Приложение № 15-НС, и декларация – Приложение № 23-НС В изборния ден  

 

Scroll to Top