Община Мизия

Официален сайт

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Мизия на основание чл.128, ал. 1 и 2 от ЗУТ, във връзка с ал. 13 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ „Чирен“ до гр. Козлодуй и гр. Оряхово“ и план-схема за електрозахранване на ЛКВ „Манастирище“ с цел ползването му за обект: „Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан“, включващ парцеларни планове за трасето на газопровода, неговите технологични съоръжения и елементите на обслужващата техническа инфраструктура през землището на с. Софрониево на територията на община Мизия. Проектната документация е изложена за разглеждане в Община Мизия.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 23/14.03.2023г. – „Неофициален раздел“

Общинска администрация Мизия

                               

Дата на качване 14.03.2023г.

11 thoughts on “О Б Я В Л Е Н И Е

  1. Pingback: nakeebet
  2. Pingback: lsm99
  3. Pingback: namo333

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top