Община Мизия

Официален сайт

Съобщение обществени възпитатели 2024г.
 

СЪОБЩЕНИЕ

 

         Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Мизия  набира кандидати за обществени възпитатели за 2024 г.

         Брой обществени възпитатели: 6

 1. Изисквания към кандидатите:
 2. Да са български граждани, да не са поставени под запрещение и да са физически и психически здрави
 3. Да не са осъждани;
 4. Да притежават необходимата квалификация (юрист, педагог, психолог, социален работник или други с педагогическа подготовка), както и опит, умения и комуникативност при работа с деца;
 5. Да се ползват с висок морал и добро име в обществото;
 6. Да не участват в общности с асоциална насоченост;
 7. Да познават нормативната уредба за работа с деца, както и тази, свързана с корекционно-възпитателната работа с деца с противообществени прояви и структури в системата за БППМН;
 8. Да имат познания за съвременните особености и характеристики на деца с асоциално поведение, деца с агресивно поведение, конфликтни, с трудности в социализацията и общуването, с девиантно поведение.
 9. Да разполагат с достатъчно време, за да изпълняват задълженията си по ЗБППМН.

 1. Характер на работата:
 2. Общественият възпитател извършва индивидуална, корекционно-възпитателна работа с определените му от местната комисия малолетни и непълнолетни деца, съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Статута на обществения възпитател.
 3. Общественият възпитател взаимодейства с родителите (или лицата, които ги заместват), инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции. 3. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните, в проверки по конкретни поводи, включително и по изпълнение на мерките по чл.13, ал.1, т.6, т.7 и т.8 от ЗБППМН.
 4. Общественият възпитател участва в дейностите по плана за превантивна работа на МКБППМН през годината.

III. Начин на провеждане на процедурата:

 1. Подбор по документи.
 2. Събеседване с кандидата.

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 2. Заявление до Председателя на МКБППМН - Община Мизия – (по образец) 
 3. Автобиография (CV);
 4. Мотивационно писмо;
 5. Копие от диплома за завършено висше образование;
 6. Други документи, удостоверяващи придобити знания и умения във връзка с характера на работата;
 7. Декларация (по образец); 
 8. Декларация съгласие за обработване на лични данни (по образец);

 

 1. Срок за приемане на документите: от 15.11.2023г. до 15.12.2023 г. (включително). 

 1. Прием на документи :

Документите се приемат всеки работен ден от 08:00 до 17.00 ч. в административната сграда на Община Мизия, ул. Георги Димитров № 25-27, или по пощата в запечатан, непрозрачен плик с името на кандидата и името на конкурса. Подборът по документи ще се извърши в срок  до 20.12.2023г. Събеседване с допуснатите кандидати до втория етап от конкурса, ще се проведе на 21.12.2023г. и 22.12.2023 г. в административната сграда на Община Мизия, при спазване на противоепидемичните мерки.

Резултатите от събеседването ще бъдат обявени до 29.12.2023г. 

VII. Допълнителна информация

Списъците във връзка  с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло, намиращо се на партера в сградата на Общинска администрация и  на фейсбук страницата на МКБППМН и на интернет страницата на Община Мизия: https://www.obshtinamizia.com/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top