Община Мизия

Официален сайт

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Мизия на основание чл.128, ал. 1 и 2 от ЗУТ, обявява, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и план за улична регулация /ПУР/ за УПИ I, УПИ II - за производство, склад и офиси от кв.107; УПИ I - за производство, склад и офиси, УПИ VI - за производство, склад и офиси, УПИ XI - за трафопост от кв. 109, премахване на кв. 107 и образуване на нови УПИ I-734,604,551,2 - "За фотоволтаична централа", УПИ II-735,11 - "За фотоволтаична централа", УПИ XII - 733, 734, 566, 577 - "За фотоволтаична централа", УПИ XIII - 734, 566, 537 - "За фотоволтаична централа", с предвидено застрояване и контактни УПИ XI – „За трафопост“ и УПИ VI – „За производство, склад и офиси“ от кв. 109, и създаване на нови улици от о.т. 1 – о.т. 1а – о.т. 1б и о.т. 35 – о.т. 35а – о.т. 35б, находящи се в бивш Комбинат за целулоза и хартия в гр. Мизия. Проектната документация е изложена за разглеждане в Община Мизия.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top