Община Мизия

Официален сайт

 • Изх.№ 464/14.10.2022 г.

   

  ДО

  ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

                                   

  ДО

  КМЕТА

  НА ОБЩИНА МИЗИЯ

   

  ДО ЗАМ.КМЕТА

  НА ОБЩИНА МИЗИЯ

   

  ДО СЕКРЕТАРЯ

  НА ОБЩИНА МИЗИЯ

   

  ДО

  КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

  КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

  В ОБЩИНА МИЗИЯ

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

  УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

  УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

  УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

  С В И К В А М :

  Общинския съвет на заседание на 20.10.2022 г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

  П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
  2. Докладна записка с Вх. № 758/13.10.2022 г., относно Отказ за покупка на сгради, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински имот в с. Крушовица, общ. Мизия.

  Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

  Докладва: Пенка Берчева - гл. специалист „Устройство на територията“

  1. Докладна записка с Вх. № 765/14.10.2022 г., относно Одобряване на експертна оценка за Урегулиран поземлен имот в кв.78, УПИ ХIII, кад. №501.7, по плана на с. Крушовица. 

  Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

  Докладва: Пенка Берчева - гл. специалист „Устройство на територията“

  1. Докладна записка с Вх. № 766/14.10.2022 г., относно Одобряване на експертна оценка за Урегулиран поземлен имот в кв.78, с. Крушовица.

  Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

  Докладва: Пенка Берчева - гл. специалист „Устройство на територията“

  1. Докладна записка с Вх. № 767/14.10.2022 г., относно Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Мизия за периода 2022-2028 г.

  Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

  Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия

  1. Докладна записка с Вх. № 763/13.10.2022 г., относно Приемане на Наредба за промени и изменения в Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Мизия.

  Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

  Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия

  1. Докладна записка с Вх. № 762/13.10.2022 г., относно Кандидатстване на Община Мизия пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по обявена Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

  Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

  Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия

  1. Докладна записка с Вх. № 761/13.10.2022 г., относно Удостоверяване, че реализиране на проектно предложение по  Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.
  2. съответствие с приоритетите на Общинския план за развитие на Община Мизия за периода 2014 – 2020 г.

  Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

  Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия

  1. Докладна записка с Вх. № 770/14.10.2022 г., относно Приемане на Наредба за промени и допълнения в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия.

  Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

  Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия

  1. Докладна записка с Вх. № 771/14.10.2022 г., относно Даване на съгласие за кандидатстване на Община Мизия с проектно предложение по целева програма (патронажна мобилност за доставка на топъл обяд), финансирана от Фонд (Социална закрила) по реда на чл.27, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане.

  Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

  Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия

  1. Докладна записка с Вх. № 769/14.10.2022 г., относно Даване на съгласие за изграждане на пътна връзка за обект „Център за автоуслуги в УПИ XXV, кад. № 0.537, кв. 81 по плана на с. Софрониево, общ. Мизия“, във връзка с подадено Инвестиционно предложение от собственика Светослав Валентинов Пеев, с постоянен адрес гр. Козлодуй, ж.к 1, бл. 11, вх. А, ет. 3, ап. 8.

  Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

  Докладва: Владимир Младенов – ст. експерт „УТС“

  1. Предложение с Вх. № 754/10.10.2022 г., относно Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет Мизия по Закон за изпълнение на наказанието и задържане под стража.

  Предложение от Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

  1. Предложение с Вх. № 764/13.10.2022 г., относно Определяне на представител за включване в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

  Предложение от Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

  1. Разни

         

  С уважение,

   

  ТАТЯНА СПАСОВА /п/

  Председател на ОбС Мизия           

                               

Scroll to Top