Община Мизия

Официален сайт

Начало/Административно обслужване на граждани/Електронни административни услуги

Местни данъци и такси

 

Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Идентификатор на услуга : 9407

Последна актуализация : 22.01.2021


Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМТД за облагане с данък върху наследствата

Идентификатор на услуга : 9409

Последна актуализация : 22.01.2021


Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Идентификатор на услуга : 9408

Последна актуализация : 22.01.2021


Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил - не повече от 3,5 тона

Идентификатор на услуга : 9402

Последна актуализация : 21.01.2021


Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

Идентификатор на услуга : 9404

Последна актуализация : 22.01.2021


Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

Идентификатор на услуга : 9405

Последна актуализация : 22.01.2021


Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона

Идентификатор на услуга : 9403

Последна актуализация : 22.01.2021


Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

Идентификатор на услуга : 9412

Последна актуализация : 22.01.2021


Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Идентификатор на услуга : 9401

Последна актуализация : 21.01.2021


Данъчна декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти - груб строеж

Идентификатор на услуга : 9406

Последна актуализация : 22.01.2021


Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежание на куче

Идентификатор на услуга : 9418

Последна актуализация : 24.01.2022


Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

Идентификатор на услуга : 9415

Последна актуализация : 22.01.2021


Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Идентификатор на услуга : 9414

Последна актуализация : 22.01.2021


Декларация по чл. 71 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Идентификатор на услуга : 9410

Последна актуализация : 22.01.2021


Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

Идентификатор на услуга : 2126

Последна актуализация : 21.12.2020


Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Идентификатор на услуга : 2517

Последна актуализация : 12.01.2021


Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Идентификатор на услуга : 2124

Последна актуализация : 21.12.2020


Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Идентификатор на услуга : 2131

Последна актуализация : 21.12.2020


Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Идентификатор на услуга : 2396

Последна актуализация : 21.12.2020


Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Идентификатор на услуга : 2395

Последна актуализация : 21.12.2020


Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Идентификатор на услуга : 2393

Последна актуализация : 21.12.2020


Издаване на удостоверение за декларирани данни

Идентификатор на услуга : 2071

Последна актуализация : 15.12.2020


Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Идентификатор на услуга : 2091

Последна актуализация : 21.12.2020


Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Идентификатор на услуга : 2014

Последна актуализация : 21.12.2020


Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Идентификатор на услуга : 1998

Последна актуализация : 18.12.2020


Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

Идентификатор на услуга : 9413

Последна актуализация : 22.01.2021


Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

Идентификатор на услуга : 9411

Последна актуализация : 22.01.2021


Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

Идентификатор на услуга : 2878

Последна актуализация : 21.12.2020

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Идентификатор на услуга : 2390

Последна актуализация : 07.01.2021


Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Идентификатор на услуга : 2092

Последна актуализация : 07.01.2021


Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Идентификатор на услуга : 1997

Последна актуализация : 06.01.2022


Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Идентификатор на услуга : 2107

Последна актуализация : 07.01.2021


Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Идентификатор на услуга : 2128

Последна актуализация : 07.01.2021


Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Идентификатор на услуга : 2079

Последна актуализация : 07.01.2021


 

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

Идентификатор на услуга : 2104

Последна актуализация : 07.01.2021


Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Идентификатор на услуга : 2056

Последна актуализация : 06.01.2021


Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Идентификатор на услуга : 2018

Последна актуализация : 08.01.2021

Възстановяване или промяна на име

Идентификатор на услуга : 2033

Последна актуализация : 06.01.2021


Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Идентификатор на услуга : 2110

Последна актуализация : 07.01.2021


Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Идентификатор на услуга : 2020

Последна актуализация : 06.01.2021


Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Идентификатор на услуга : 2000

Последна актуализация : 06.01.2021


Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Идентификатор на услуга : 2039

Последна актуализация : 06.01.2021


Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Идентификатор на услуга : 2034

Последна актуализация : 06.01.2021


Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Идентификатор на услуга : 2058

Последна актуализация : 07.01.2021


Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Идентификатор на услуга : 2138

Последна актуализация : 07.01.2021


Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Идентификатор на услуга : 2038

Последна актуализация : 06.01.2021


Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Идентификатор на услуга : 2076

Последна актуализация : 07.01.2021


Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Идентификатор на услуга : 2057

Последна актуализация : 07.01.2021


Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Идентификатор на услуга : 2017

Последна актуализация : 30.08.2021


Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Идентификатор на услуга : 2037

Последна актуализация : 06.01.2021


Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Идентификатор на услуга : 2073

Последна актуализация : 07.01.2021


Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Идентификатор на услуга : 1994

Последна актуализация : 12.01.2021


Промяна в актовете за гражданско състояние

Идентификатор на услуга : 2132

Последна актуализация : 07.01.2021


Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Идентификатор на услуга : 2080

Последна актуализация : 07.01.2021

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Идентификатор на услуга : 2076

Последна актуализация : 07.01.2021


Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

Идентификатор на услуга : 2391

Последна актуализация : 07.01.2021


Припознаване на дете

Идентификатор на услуга : 2053

Последна актуализация : 06.01.2021

 

Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Идентификатор на услуга : 2020

Последна актуализация : 06.01.2021


Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Идентификатор на услуга : 2000

Последна актуализация : 06.01.2021


Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Идентификатор на услуга : 2092

Последна актуализация : 07.01.2021


Издаване на удостоверение за правно ограничение

Идентификатор на услуга : 2108

Последна актуализация : 07.01.2021


Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Идентификатор на услуга : 2057

Последна актуализация : 07.01.2021


Издаване на удостоверение за семейно положение

Идентификатор на услуга : 2109

Последна актуализация : 07.01.2021


Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Идентификатор на услуга : 2075

Последна актуализация : 07.01.2021


Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Идентификатор на услуга : 2037

Последна актуализация : 06.01.2021


Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Идентификатор на услуга : 2073

Последна актуализация : 07.01.2021


Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Идентификатор на услуга : 2036

Последна актуализация : 06.01.2021


Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Идентификатор на услуга : 2040

Последна актуализация : 06.01.2021

Издаване на удостоверение за наследници

Идентификатор на услуга : 2016

Последна актуализация : 06.01.2021

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична...

Идентификатор на услуга : 2004

Последна актуализация : 08.01.2021


Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по...

Идентификатор на услуга : 1993

Последна актуализация : 08.01.2021


Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

Идентификатор на услуга : 2046

Последна актуализация : 05.01.2021


Издаване на виза за проектиране

Идентификатор на услуга : 2083

Последна актуализация : 11.01.2021


Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Идентификатор на услуга : 2068

Последна актуализация : 07.12.2020


Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Идентификатор на услуга : 2031

Последна актуализация : 04.12.2020


Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Идентификатор на услуга : 1996

Последна актуализация : 04.12.2020


Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

Идентификатор на услуга : 2007

Последна актуализация : 05.01.2021


Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Идентификатор на услуга : 2006

Последна актуализация : 05.01.2021


Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

Идентификатор на услуга : 2093

Последна актуализация : 05.01.2021

Издаване на удостоверение за декларирани данни

Идентификатор на услуга : 2071

Последна актуализация : 15.12.2020

Издаване на заповед за изземване на имот

Идентификатор на услуга : 2059

Последна актуализация : 08.01.2021


Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична...

Идентификатор на услуга : 2004

Последна актуализация : 08.01.2021


Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Идентификатор на услуга : 2078

Последна актуализация : 11.01.2021


Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен...

Идентификатор на услуга : 1988

Последна актуализация : 08.01.2021


Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Идентификатор на услуга : 2081

Последна актуализация : 08.01.2021


Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

Идентификатор на услуга : 2470

Последна актуализация : 08.01.2021


Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Идентификатор на услуга : 2095

Последна актуализация : 08.01.2021


Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение

Идентификатор на услуга : 2105

Последна актуализация : 08.01.2021


Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през...

Идентификатор на услуга : 2005

Последна актуализация : 08.01.2021

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Идентификатор на услуга : 2066

Последна актуализация : 05.01.2021


Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

Идентификатор на услуга : 2007

Последна актуализация : 05.01.2021

Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

Идентификатор на услуга : 1992

Последна актуализация : 08.01.2021


Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Идентификатор на услуга : 2086

Последна актуализация : 05.01.2021


Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Идентификатор на услуга : 2122

Последна актуализация : 05.01.2021

Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

Идентификатор на услуга : 2064

Последна актуализация : 11.01.2021


Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата...

Идентификатор на услуга : 2043

Последна актуализация : 11.01.2021


Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в...

Идентификатор на услуга : 2103

Последна актуализация : 06.01.2021


Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Идентификатор на услуга : 2081

Последна актуализация : 08.01.2021


Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Идентификатор на услуга : 2061

Последна актуализация : 11.01.2021


Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Идентификатор на услуга : 2517

Последна актуализация : 12.01.2021


Издаване на разрешение за строеж

Идентификатор на услуга : 2112

Последна актуализация : 11.01.2021


Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Идентификатор на услуга : 2130

Последна актуализация : 12.01.2021


Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за...

Идентификатор на услуга : 1991

Последна актуализация : 08.01.2021


Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Идентификатор на услуга : 2024

Последна актуализация : 08.01.2021


Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Идентификатор на услуга : 2113

Последна актуализация : 11.01.2021


Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Идентификатор на услуга : 2025

Последна актуализация : 08.01.2021


Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете...

Идентификатор на услуга : 2062

Последна актуализация : 11.01.2021


Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Идентификатор на услуга : 2054

Последна актуализация : 11.01.2021


Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Идентификатор на услуга : 2023

Последна актуализация : 08.01.2021


Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени...

Идентификатор на услуга : 2067

Последна актуализация : 07.12.2020


Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

Идентификатор на услуга : 2118

Последна актуализация : 08.12.2020


Издаване на скици за недвижими имоти

Идентификатор на услуга : 2027

Последна актуализация : 08.01.2021


Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във...

Идентификатор на услуга : 2085

Последна актуализация : 11.01.2021


Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Идентификатор на услуга : 2119

Последна актуализация : 17.12.2020


Одобряване изменението на кадастрален план

Идентификатор на услуга : 2115

Последна актуализация : 11.01.2021


Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Идентификатор на услуга : 2120

Последна актуализация : 18.12.2020


Справки (устни и писмени) от кадастъра

Идентификатор на услуга : 2099

Последна актуализация : 08.12.2020


Издаване на виза за проектиране

Идентификатор на услуга : 2083

Последна актуализация : 11.01.2021


Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Идентификатор на услуга : 2063

Последна актуализация : 11.01.2021


Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Идентификатор на услуга : 2090

Последна актуализация : 06.01.2021


Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни...

Идентификатор на услуга : 2070

Последна актуализация : 06.01.2021


Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Идентификатор на услуга : 2009

Последна актуализация : 05.01.2021


Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Идентификатор на услуга : 1989

Последна актуализация : 08.01.2021


Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Идентификатор на услуга : 2393

Последна актуализация : 21.12.2020


Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Идентификатор на услуга : 2119

Последна актуализация : 17.12.2020


Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Идентификатор на услуга : 2082

Последна актуализация : 11.01.2021


Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата...

Идентификатор на услуга : 2043

Последна актуализация : 11.01.2021


Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Идентификатор на услуга : 2100

Последна актуализация : 21.12.2020


Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в...

Идентификатор на услуга : 2103

Последна актуализация : 06.01.2021


Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

Идентификатор на услуга : 2101

Последна актуализация : 05.01.2021

Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

Идентификатор на услуга : 2121

Последна актуализация : 06.01.2021


Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през...

Идентификатор на услуга : 2005

Последна актуализация : 08.01.2021


Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Идентификатор на услуга : 2001

Последна актуализация : 08.01.2021


Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

Идентификатор на услуга : 2111

Последна актуализация : 11.01.2021


Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Идентификатор на услуга : 2114

Последна актуализация : 11.01.2021


Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Идентификатор на услуга : 2060

Последна актуализация : 11.01.2021


Одобряване на подробен устройствен план

Идентификатор на услуга : 2117

Последна актуализация : 12.01.2021


Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво...

Идентификатор на услуга : 1990

Последна актуализация : 08.01.2021


Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен...

Идентификатор на услуга : 2098

Последна актуализация : 07.12.2020

 Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи" .
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
   

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

Scroll to Top