Община Мизия

Официален сайт

Начало/Административно обслужване на граждани

Електронни административни услуги
Административни услуги
Банкови сметки
Център за административно обслужване
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Мизия

Административно обслужване

 

 

Административното обслужване в рамките на Община Мизия се осъществява чрез:

 •  
 • Център за административно обслужване (ЦАО), обозначен с указателни табели на български език, находящ се на следния адрес гр. Мизия, ул. “Георги Димитров”, №25-27, етаж 1-ви.
 • Електронно - чрез интернет страницата на Общината.

Административното обслужване в рамките на Община Мизия се осъществява при спазване на принципите, установени Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията, Наредба за административното обслужване, Наредбата за обмена на документи в администрацията, Наредбата за Административния регистър, Хартата на клиента, както и всички действащи нормативни актове в Република България, като се гарантира:

 1. равен достъп до административните услуги и до информация за администативното обслужване в Община Мизия;
 2. осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и действията, издавани и/или извършвани при осъществяване на административното обслужване; 
 3. приложение на установени стандарти за качество на административното обслужване; 
 4. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на административното обслужване; 
 5. периодично проучване, измерване и управление на удовлетвореността на потребителите; 
 6. осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни услуги – посещение на място, поща, електронна поща, телефон за предоставяне на информация, интернет; 
 7. служебно събиране на информация; 
 8. осигуряване на различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.
Scroll to Top