Община Мизия

Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08 – 23 / 15.07.2021г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на частично изменение на ПУП – ПР на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на имот с кад. № 501.1342, УПИ III, кв. 56, по плана на с. Крушовица, с възложител Велина Пламенова Дочева, с цел поставяне на регулационните граници в съответствие с имотните и реализиране на инвестиционните намерения на собственика.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Scroll to Top