Община Мизия

Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ

Проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012,

e-mail: obshtinamizia@gmail.com; www.obshtinamizia.com

 

      Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на  Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 15 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата  на  община Мизия,  в  рамките  на  работното  време  от  08.00  до 17.00 часа, както и на

e-mail: obshtinamizia@gmail.com.

            Мотивите за нейното приемане са да се актуализира Наредбата в съответствие с действащото законодателство.

       Целите, които се поставят с новата Наредба са:

Да се приведат разпоредбите на горепосочената Наредба в съответствие с материално-правните норми на нормативен акт от по-висока степен.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба.

Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

            Очаквани резултати от приемане на новата Наредба:

Синхронизиране на Наредба №5 на ОбС-Мизия  с нормативни актове от по-висока степен.

      Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Съответствието на допълнението с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането  на  действащото  българско  законодателство  с регламентите  и директивите, относими към тази материя.

Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

 

                                                                                     КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ:      /п/

 

                                                                                                                                       ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБА  №5  ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top