Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-27/14.10.2021 год. на Кмета на Община Мизия е одобрен проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ ХII- 1098, кв. 69, по плана на гр. Мизия, общ. Мизия, с възложител Ирена Илиева Николова, с цел разделяне на УПИ XII- 1098 , кв. 69 на два нови УПИ XII- 1098 и УПИ XXXIV- 1098, по плана на гр. Мизия и реализиране на инвестиционните намерения на собственика..

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top