Община Мизия

Официален сайт

ПОКАНА

ПОКАНА

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА ПОДВИЖНИТЕ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /ПСИК/  В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

 

 

ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА

                                                                          

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД”

КОАЛИЦИЯ”ГЕРБ-СДС”

КОАЛИЦИЯ ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ

ПП „ДПС”

КОАЛИЦИЯ”ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!”

 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ              

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание  чл.90, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс/ИК/  и във връзка с  Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021г.на Централната избирателна комисия  и Решение № 17-ПВР/НС от 01.10.2021 г.на Районна избирателна комисия - Враца, Ви каня на 25 октомври 2021г. /понеделник /от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация-гр.Мизия / ІII – ти етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне съставите на Подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК / в Община Мизия за произвеждане на Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.,при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Моля да представите необходимите документи ,съгласно чл.91,ал.4 от Изборния кодекс /ИК/ и т.7 от Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г.на ЦИК  ,както следва:

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Районна избирателна комисия.

Настоящата покана да се публикува на Интернет страницата на Община Мизия ,както и на информационното табло в сградата на Община Мизия .

Забележка:

  • Образците на поименно предложение /Приложения 1 и 2/ за състава на ПСИК са публикувани на сайта на Община Мизия www.obshtinamizia.com /Секция Избори за Президент и вицепрезидент и НС на 14.11.2021 г./

Приложение:  1.Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК;

2.Решение № 17-ПВР/НС от 01.10.2021 г.на РИК-Враца;

КМЕТ НА

                                                 ОБЩИНА МИЗИЯ:/п/

                                                          

                                                                                                 ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

Съгласувал:

Секретар:/п/

Д.Лехчевска

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top