Община Мизия

Официален сайт

Предстоящо редовно заседание на общински съвет на 24.03.2022г.

Изх. № 386/18.03.2022г.

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА МИЗИЯ
ДО ЗАМ.КМЕТА
НА ОБЩИНА МИЗИЯ
ДО СЕКРЕТАРЯ
НА ОБЩИНА МИЗИЯ
ДО
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ
В ОБЩИНА МИЗИЯ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,
УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
С В И К В А М :
Общинският съвет на заседание на 24.03.2022г. /четвъртък/ от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния
ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н Р Е Д:
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Предложение с Вх.№602/18.03.2022г., относно, Информация за оперативната обстановка по пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Мизия през 2021 г.
Докладва: инж. Пламен Цветков – началник РСПБЗН гр. Оряхово
Предложение с Вх.№603/18.03.2022г., относно Информация за дейността на Участък – Мизия при РУ – Оряхово за 2021 година.
Докладва: Станислав Георгиев – началник РУ-Оряхово
Докладна записка с Вх.№595/17.03.2022г., относно Приемане на Програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2022г. в Община Мизия.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“
Докладна записка с Вх.№594/17.03.2022г., относно Отстъпено право на строеж за построяване на търговски обект в кв.33 в гр. Мизия.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“
Докладна записка с Вх. №592/17.03.2022г., относно Отказ за покупка на сграда, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински имот в с. Сараево, община Мизия.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Мариана Пировска – гл. специалист „ОСЗ“
Докладна записка с Вх. №593/17.03.2022г., относно Отказ за покупка на сграда, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински имот в с. Крушовица, община Мизия.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Мариана Пировска – гл. специалист „ОСЗ“
Докладна записка с Вх.№596/17.03.2022г., относно Приемане на Наредба за промени и допълнения в Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт община Мизия
Докладна записка с Вх.№589/16.03.2022г., относно Изпълнение на влезли в сила изменения на Закона за корпоративното подоходно облагане с УКАЗ №65(обн.ДВ, бр.17 от 01.03.2022г.) § 8, с който е актуализиран Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния кодекс, касаещ Закона за управление на отпадъците.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Венера Георгиева – ДД „АПИОФД“
Докладна записка с Вх.№ 597/17.03.2022г., относно Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за Разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен План и Специализиран план – схема в границите на земеделски и урбанизирани територии на линеен обект за елементите на техническата инфраструктура във връзка с чл. 70, ал. 2 от ЗУТ, относно инвестиционните намерения за изграждане на „Външна кабелна връзка 20kV за присъединяване на фотоволтачна централа до 5 Mwp, находяща се в поземлен имот 68148.212.87, област Враца, община Мизия, с. Софрониево, м. ГЛАДНО ПОЛЕ и фотоволтачна централа до 5 Mwp, находяща се в поземлен имот 68148.212.84, област Враца, община Мизия, с. Софрониево, м. ГЛАДНО ПОЛЕ“.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Владимир Младенов – гл. експерт „УТС“
Докладна записка с Вх.№599/18.03.2022г., относно Приемане на доклад за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето в Община Мизия за 2021г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“
Докладна записка с Вх.№600/18.03.2022г., относно Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2022г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“
Докладна записка с Вх.№598/18.03.2022г., относно Приемане на Общински план за младежта на община Мизия за 2022г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“.
Предложение с Вх.№584/10.03.2022г., относно Информация за състоянието, дейността и проблемите на Дом за стари хора „Баба Марта“ – с. Липница.
Докладва: Генка Стоянова – Директор ДСХ „Баба Марта“
Предложение с Вх.№ 587/16.03.2022 г., относно Информация за дейността на кметство Войводово за 2021г.
Докладва: Цветелина Димитрова – кметски наместник на с. Войводово
Предложение с Вх.№ 588/16.03.2022г., относно Годишен отчет за работата на Кметство с. Крушовица за 2021г.
Докладва: Илия Илиевски – кмет на Кметство с.Крушовица
Предложение с Вх.№590/17.03.2022г., относно Отчет за дейността на Кметство Софрониево за 2021г.
Докладва: Демира Димитрова – кмет на с. Софрониево
Предложение с Вх.№604/18.03.2022г., относно Информация за дейността на Кметство Липница за 2021г.
Докладва: Румен Шопов – кмет с. Липница
Докладна записка с Вх.№586/15.03.2022г., относно Отчет за изпълнение или хода на изпълнение на актовете на Общински съвет Мизия приети през периода м.юни – м. декември 2021г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Десислава Лехчевска – секретар на община Мизия
20. Разни
При провеждане на сесията на Общинския съвет ще бъдат спазени всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.
С уважение,
ТАТЯНА СПАСОВА /П/
Председател на ОбС Мизия

3 thoughts on “Предстоящо редовно заседание на общински съвет на 24.03.2022г.

  1. Pingback: fox888

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top